Ets aquíNormes d'us de la zona de Kitesurf - Normas de uso de la zona de Kitesurf - Rules of usage of the Kitesurf area

Normes d'us de la zona de Kitesurf - Normas de uso de la zona de Kitesurf - Rules of usage of the Kitesurf area


By admin - Posted on 29 Juny 2009

ZONA AUTORITZADA PER A LA PRÀCTICA DEL KITESURF ORGANITZADA EN DUES ÀREES:

· ZONA A: ESCOLES
· ZONA B: ENLAIRAMENT I ATERRATGE

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador gestionarà la zona B mitjançant un forfait (mensual o temporada) que inclou assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. Aquest forfait és imprescindible per a fer ús d’aquesta zona.

La zona està delimitada per un canal balisat que s’utilitzarà exclusivament per entrar i sortir a navegar; en cap cas s’utilitzarà per a realitzar cap tipus de maniobres.

NORMES QUE CAL RESPECTAR:
1- No entrar a la zona de les escoles.
2- Navegar a partir de 200m i evitar les concentracions davant la zona.
3- La zona B no és un pàrking d’estels, si heu acabat de navegar recolliu el vostre equip per deixar espai lliure; si feu una pausa recolliu les línees per deixar espai als altres usuaris.
4- Porteu sempre el forfait identificatiu a la nansa de l’arnés, aquest és personal i intransferible.
5- No navegar en condicions meteorològiques desfavorables; amb bandera groga/vermella no hi ha servei de rescat, la responsabilitat és de l’usuari.
6- El navegant expert, per cortesia, cedirà el pas al debutant.
7- En cas de risc de col·lisió el navegant amurat a estribord té preferència, no canviarà el seu rumb i pujarà l’estel per a que l’altre navegant passi, caigui en direcció al vent i baixi el kite.
8- Segons l’article 35 de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la utilització i ús de la platja i el riu ha de fer-se en la forma i en les condicions que assenyalin els Plans d’usos municipals respectius.

És expressament prohibit:
- Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin prejudicis als béns i a la integritat física de les persones
- Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a la resta d’usuaris

Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes de fins a 600 euros; les greus amb multes de fins a 900 euros i les molt greus, amb multes de fins a 1.500 euros.

PREUS DELS FORFAITS PER A FER ÚS DE LA ZONA DE KITE DE LA PLATJA DE CAN MARTINET A SANT PERE PESCADOR:
- Forfait temporada + assegurança: 80 €
- Forfait temporada amb assegurança pròpia: 70 €
- Forfait mensual + assegurança: 40 €
- Forfait mensual amb assegurança pròpia: 30 €
- Forfait temporada preu únic empadronats a Sant Pere Pescador abans de l'1 de juny 2009: 50 €
- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) + assegurança: 20 €
- Forfait 1 setmana amb assegurança pròpia (de 2 a 7 dies) : 10 €
- Forfait 1 dia + assegurança: 10 €
- Forfait 1 dia + amb assegurança pròpia: 5 €

 


NORMAS DE USO DE LA ZONA DE KITESURF
Can Martinet - Sant Pere Pescador

ZONA AUTORIZADA PARA LA PRÁCTICA DEL KITESURF ORGANIZADA EN DOS ÁREAS:
- ZONA A: ESCUELAS.
- ZONA B: DESPEGUE Y ATERRIZAJE PARA USUARIOS CON FORFAIT.

El Ayuntamiento de Sant Pere Pescador se encargará de gestionar la zona B mediante un forfait (mensual o temporada) que incluye seguro de responsabilidad y de accidentes. Este forfait es indispensable para utilizar esta zona.
La zona está delimitada por un canal balizado que se utilizará exclusivamente para entrar y salir a navegar; en ningún caso se utilizará para realizar ningún tipo de maniobras.

NORMAS A RESPETAR:
1- No entrar en la zona de las escuelas.
2- Navegar a partir de 200m y evitar las concentraciones delante de la zona.
3- La zona B no es un parking de cometas; después de navegar dejar las líneas recogidas o bien recoger el equipo para dejar espacio libre.
4- Llevar siempre el forfait que os acredita como usuarios de la zona en el asa del arnés, éste es personal e intransferible.
5- No navegar en condiciones meteorológicas desfavorables; con bandera amarilla/roja no hay servicio de rescate, la responsabilidad es del usuario.
6- El navegante experto, por cortesía, cederá el paso al debutante.
7- Cuando haya riesgo de colisión el navegante amurado a estribor tiene preferencia, no cambiará su rumbo y subirá la cometa para que el otro navegante pase, caiga en dirección al viento y baje el kite.

PRECIOS DE LOS FORFAITS PARA HACER USO DE LA ZONA DE KITE EN LA PLAYA DE CAN MARTINET EN SANT PERE PESCADOR:
- Forfait temporada + seguro: 80 €
- Forfait temporada con seguro propio: 70 €
- Forfait mensual + seguro: 40 €
- Forfait mensual con seguro propio: 30 €
- Forfait temporada precio único empadronados en Sant Pere Pescador antes del 1 de junio de 2009: 50 €
- Forfait 1 semana (de 2 a 7 días) + seguro: 20 €
- Forfait 1 semana con seguro propio (de 2 a 7 días): 10 €
- Forfait 1 día + seguro: 10 €
- Forfait 1 día + con seguro propio: 5 €

 

KITESURF AUTHORISED AREA ORGANISED INTO TWO SITES:

- SITE A: SCHOOLS
- SITE B: TAKE OFF AND LANDING

The Town Hall of Sant Pere Pescador is ruling Site B by means of a forfeit (monthly or seasonal) which includes responsibility and injury insurance. This forfeit is essential to have free use of the area.
The area is limited by a beacon channel which will be used only for entering and getting out. Under no circumstances can riders use it to perform any kind of manoeuvres.

Rules to respect:
1- Not to enter the schools site.
2- Surf at 200 m far from the shore and avoid crowds in front of the site.
3- Site B is not a kite park –after the ride, collect the lines or the whole equipment to leave free space.
4- Wear the forfeit which enables you to surf on the harness handle. It is personal and nontransferable.
5- Not to surf in unfavourable meteorological conditions; under yellow / red flag there is no rescue service. It will be the user’s responsibility.
6- The expert rider, by courtesy, shall give way to the beginner.
7- When there is risk of collision, the rider on starboard has the preference, he will not change his course and will heighten the kite for the other rider to sail, follow the wind direction and lower the kite.

RULES OF USAGE KITESURF AREA
Can Martinet - Sant Pere Pescador

FORFEIT PRICES TO HAVE FREE USE OF THE KITE AREA ON CAN MARTINET BEACH IN SANT PERE PESCADOR:
- Seasonal forfeit + insurance: 80 €
- Seasonal forfeit with own insurance: 70 €
- Monthly forfeit + insurance: 40 €
- Monthly forfeit with own insurance: 30 €
- Seasonal forfeit only price for people registered in Sant Pere Pescador before June 1st 2009: 50 €
- 1 Week forfeit + insurance (from 2 to 7 days): 20 €
- 1 Week forfeit + own insurance (from 2 to 7 days): 10 €
- 1 Day forfeit + insurance: 10 €
- 1 Day forfeit + own insurance: 5 €

Ajuntament de Sant Pere Pescador – Àrea de Turisme

MAPA DE ZONES AUTORITZADES (01/06 - 30/09)
ZONA KITE - Platja Cortal de la Devesa (àrea negra de l'esquerra)
ZONA KITE - Platja Can Martinet (àrea negra de la dreta)

MAPA DE ZONAS AUTORITZADAS (01/06 - 30/09)
ZONA KITE - Playa Cortal de la Devesa (area negra de la izquierda)
ZONA KITE - Playa Can Martinet (area negra de la derecha)

MAP OF AUTHORIZED AREAS (01/06 - 30/09)
KITE AREA- Cortal de la Devesa Beach (black area on the left)
KITE AREA- Can Martinet Beach (black area on the right)

Font: Ajuntament de Sant Pere Pescador

Zona autoritzada - Autorized area - Autorized area
Etiquetes

Mapa

Mapa - Sant Pere Pescador

EL TEMPS

Temps meteorològic - Sant Pere Pescador